Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, praca zdalna – specustawa koronawirusowa

W myśl Art. 4 specustawy koronawirusowej, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu koronawirusa COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuźszy niż 14 dni. W celu odnotowania w programie enova365 nieobecności pracownika wynikającej z opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówki opiekuńczej ze względu na zagrożenie koronawirusa, należy wprowadzić nieobecność Zwolnienie opieka ZUS z nową przyczyną Zamknięcie Palcówki opiekuńczej – koronawirus. W konfiguracji programu : Narzędzia /Opcje|/Kadry i płace /Płace / Zasiłki inne został dodany nowy limit opieki nad dzieckiem : Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus. Na ten moment zgodnie ze specustawą limit wynosi 14 dni. Na kartotece pracownika oraz na listach Kadry i płace/Kadry/ Pracownicy , Zleceniobiorcy, Wszyscy jest dołożone pod drukarką w folderze dokumenty /ZUS /Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem- COVID -19

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w celu przeciwdziałania COVID -19, pracodawca może polecić pracownikom wykonywanie , przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jego stałego wykonywania ( praca zdalna). Pracodawca ma możliwość skierowania pracownika , na mocy jednostronnego oświadczenia pracodawcy, do wykonywania pracy z domu w ramach pracy zdalnej na podstawie polecenia służbowego. W enova365 w kartotece pracownika oraz na listach Kadry o płace/Kadry/Pracownicy, Zleceniobiorcy, Wszyscy udostępniono raport : Polecenie pracy zdalnej